تجاوز دو تانک عراقی

درحالی که بر اثر اصابت گلوله های توپخانه سنگین ارتش بعث عراق، منبع آب هر نفت و تنکابن و منفجر شد، از تجاوز بیشتر از دو تانک عراقی به خاک ایران جلوگیری شد.

. شماره 11059. صفحه 16