پانصـــد متری سفارت مجمهوری اسلامی ایران

در فاصله پانصد متری سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، بمبی با قدرت تخریب زیاد که توسط یک نفر عراقی حمل می شد، منفجر و عراقی مذکور توسط مأمورین پلیس دستگیر گردید.

منبع: کیهان. شماره 11059. صفحه 1