اهداف

خانهاهداف

– تکریم و احترام جایگاه شهدا و خانواده آنان

– تکریم و احترام پیشکسوتان جهاد و شهادت

– دفاع از کرامت انسانی پیشکسوتان جهاد و شهادت

– تلاش جهت حفظ و ارتقاء فرهنگ انقلابی- اسلامی و ایثارگری در خانواده پیشکسوتان جهاد وشهادت

– تلاش جهت ارتقاء سطح علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و اقتصادی پیشکسوتان جهاد و شهادت و خانواده آنان درجامعه

– برنامه ریزی و ارائه راهکار در جهت تامین حقوق اجتماعی و رفاه پیشکسوتان جهاد و شهادت و خانواده آنان

 – تبدیل دانش ضمنی پیشکسوتان جهاد و شهادت به دانش عینی

 – انجام آموزش و تحقیقات در جهت اهداف انجمن سپاس و اعضاء

– ارائه مشاوره به نهادهای تصمیم ساز و تصمیصم گیر در جهت رفع موانع قانونی و اجرایی اهداف فوق با رعایت منافع ملی